Things to Do

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

ChallengeHER Chicago

When
8:00 am

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Shine Social 2018

When
7:00 pm

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Free Mechanical Bull

When
7:00 pm

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Panther (R)

When
7:30 pm

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Keller Williams Duo

When
9:00 pm

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9

Fri Nov. 9